سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سید مجتبی میرحسینی – مدرس گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مهدی زمانی – هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

امروزه انرژی خورشیدی بهعنوان یکی از مهمترین منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی در موارد بسیاری از جمله خودروهای خورشیدی، تولید برق، گرما و شیرینسازی آبهای شور، مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از این مقاله، بررسی کلانشهر اهواز در استان خوزستان بهمنظور استفاده از انرژی خورشید ۱۹۵۱ ) است. – در خودروهای سبز در یک بازه زمانی ۵۵ ساله ( ۲۰۰۵ به این منظور ابتدا با استفاده از آمار میزان ابرناکی تعداد روزهای با میزان ابرناکی برابر صفر تا دو هشتم، به عنوان روزهای پرتابش شمارش شده و میانگین ماهیانه و سالانه آنها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین روزهای آفتابی در ماه آگوست و بیشترین تعداد روز ابری در ماه ژانویه میباشد. از نتایج مشاهده میشود که اهواز در بیش از ۶۰ درصد از طول سال دارای آسمان صاف و آفتابی بوده است که نشاندهندهی این امر است که از استعداد و قابلیت بالایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی بهمنظور استفاده در خودروهای سبز خورشیدی، برخوردار است.