سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحی الدین قدرتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی قاسمیه – دانشیار دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد خان محمدی – استادیار دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

پلها از جمله سازههای مهم و از شریانهای حیاتی کشور به شمار میروند. در پلها اختلاف در سختی، تغییرشکل جاری شدن و ظرفیت تغییر-شکلی پایهها، باعث میگردد تا عملکرد کلی پل متاثر از رفتار پایه کوتاهتر گردد. در این مقاله جهت کنترل تقاضای لرزهای پلها، از المانهای حافظهدار شکلی استفاده شده است. آلیاژهای حافظهدار شکلی زیرمجموعهای از مواد هوشمند هستند که دارای رفتار فوقارتجاعی هستند. به عبارت دیگر پس از باربرداری به حالت اولیه خود بازمیگردند و کرنش پسماندی بجای نمیگذارند. المانهای حافظهدار شکلی با کنترل سطح نیروی پایهکوتاهتر، باعث بهبود توزیع تقاضاهای لرزهای بین پایهها و اصلاح رفتار لرزهای پل میشوند.