سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد اقاسی فر – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مهدی سرچشمه پور –

چکیده:

استفاده از گیاهان زینتی مقاوم در مناطق صنعتی و معدنی به منظور ایجاد فضای سبز مناسب و گیاه پالایی اراضی آلوده به فلزات سنگین، از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از آفتابگردان زینتی و کلم زینتی برای گیاه پالایی خاک های آلوده به عنصر مس در گلخانه تحقیقاتی معدن مس سرچشمه کرمان اجرا شد. آزمایش شامل ۵ سطح مس (۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ میکرو گرم مس به ازاء هر گرم خاک) و دو گونه گیاهی بود که به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. استفاده از مس باعث کاهش معنی دار طول گیاه، وزن تر اندام هوایی و ریشه، قطر طبق گل، تعداد و طول گلبرگ در گیاه آفتابگردان زینتی و طول گیاه، تعداد برگ، عرض گیاه و وزن تر اندام هوایی و ریشه گیاه در گیاه کلم زینتی گردید. با افزایش میزان مس مصرفی، غلظت مس در اندام هوایی و ریشه هر دو گیاه افزایش یافت و میزان تجمع در هر دو گونه در ریشه بیش از اندام هوایی بود. بیشترین غلظت مس در ریشه هر دو گونه مربوط به تیمار ۸۰۰ و برای آفتابگردان و کلم زینتی به ترتیب ۱۶۰ و۹۰ میکروگرم مس بر گرم گیاه بود. بیشترین غلظت مس در اندام هوایی آفتابگردان زینتی برابر ۲۷/۳۹ و مربوط به تیمار ۸۰۰ و بیشترین غلظت مس در اندام هوایی کلم زینتی برابر ۲۱ میکروگرم بر گرم و مربوط به تیمار ۲۰۰ بود که می تواند به دلیل صدمات ریشه ای باشد. اگر چه میزان جذب مس در آفتابگردان بیش از کلم بود، اما اثرات نامطلوب مس بر ظاهر این گیاه نیز بیشتر از کلم زینتی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که این دو گیاه می توانند غلظت های غیر متعارف مس را تحمل نموده و به عنوان گیاهانی با کارایی مناسب در فضای سبز اراضی آلوده به مس در معادن مورد استفاده قرار گیرند