سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت
منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت
علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت

چکیده:

در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم ۳۰۹۰۶ نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه د رسال ۱۳۹۰ انجام شد که د را« فاکتور اول مغناطیسی کردن آب در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی)، فاکتور دوم مغناطیسی کردب بذر در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و فاکتور سوم شوی د رچهار سطح ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم بوده و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر رفته شد. برای مغناطیسی کردن آب و بذرها، از آهن ربای دایمی با قدرت خارجی ۰/۳۶ تسلا بر متر استفاده شد. جوانه زنی بذرها هر ۱۲ ساعت ثبت شد و پس از گذشت ۱۰ روز از شروع آزمایش، تعداد بذرهای جوانه زده شمارش شد و درصد جوانه زنی محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که چغندر قند رقم ۳۰۹۰۶ از نظر جوانه زنی نسبت به شوری ۱۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم و سطوح بالاتر ( ۱۵۰ و ۲۰۰ میل مولار کلرید سدیم) بسیار حساس می باشد. استفاده از آب مغنایسی جوانه زنی بذرهای چغندر قند را در شوری کم آب ( ۵۰ میلی مولار) و آب غیر شور (شاهد) بطور معنی دار افزایش داد، بطوری که میزان جوانه زنی بذرها از ۷۵ درصد در تیمار شاهد به ۸۶/۳ درصد د تیمار آب مغناطیسی افزایش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق، م یتوان برای افزایش میزان جوانه زنی بذر چغندر قند در سطوح شوری پایین از آب مغناطیسی شده استفاده کرد.