سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور شیرمرد – رئیس مرکز علمی کاربردی شهردار ساوه و دانشجو دکتری گیاهشناسی
عاطفه خوش لهجه مفرد – مدرس دانشگاه پیام نور قم
ذوالفقار لطفی – شهردار ساوه و عضو دبیرخانه پژوهش استانداری مرکزی
داود فرداد –

چکیده:

ایران از لحاظ ..تنوع شرایط جغرافیایی ، اقلیمی و خاکی و زمینه رشد گیاهان داروئی یکی از بهترین مناطق جهان محسوب میگردد ودر گذشته هم منبع تولید و مصرف گیاهان داروئی بوده است . . با توجه به محدودیت های آبی و خاکی و همچنین ظرفیت های اقتصادی و اشتغال زایی کشت و فرآوری گیاهان دارویی باید هرچه بیشتر به سمت توسعه و گسترش کشت گیاهان دارویی درکشور و استان قم پیش رفت در این تحقیق به تحلیل چگونگی دست یافتن به توسعه پایدار گیاهان دارویی در کشور و استان قم از طریق بررسی امکانات و محدودیتها توسعه پایدار گیاهان دارویی که شامل : ۱-شناسایی گیاهان دارویی منطقه ۲- اهلی و زراعی کردن کشت گیاهان دارویی و تولید مکانیزه ۳- استفاده و برداشت بهینه وپایدار از طبیعت و بهره برداری مستمر با کتکنیک های کشاورزی دقیق -۴ فرآوری و استحصال صنعتی متابولیتهای ثانویه ۵- بازاریابی محصولات گیاهان دارویی ۶-وجود فرهنگ مصرف سنتی و با دوره – – های تخصصی درمان سنتی وزارت بهداشت پرداخته شده است. بررسی تولیدوصادرات اقلام این گیاهان نشان داد که جمع آوری از عرصه هاعلاوه برتخریب عرصه های طبیعی مبنای اقتصادی مناسب وقابل اعتمادی نیست و فعالیت زراعی دراین زمینه و اهلی نمودن این گیاهان هنوزبسیارمحدوداست وتولیدانبوه تنها به چندقلم محدود منحصراست که نقش آن چندقلم در صادرات رقم بالایی را نشان نداد،اهلی کردن و تولیدزراعی و بازاریابی داخلی و بین المللی بسیاری ازاقلام که می تواند مبنای برنامه ریزی اقتصادی این فعالیت و از ملزومات توسعه پایدار آن است. تشکیل ستاد استانی توسعه فناوری گیاهان دارویی در قم و ظرفیت سازی اقتصادی و اشتغالزایی کشت و فرآوری گیاهان دارویی و فرآیند تغییر الگوی کشت در استان قم با چشم انداز توسعه پایدار استان از نقاط قوت در استان است که الزام تدوین سند راهبردی منطقه ای توسعه علوم و فن آوری گیاهان دارویی را دوچندان نمودهاست که با همکاری ادارات بازرگانی و امور بازاریابی داخلی و صادرات ، صنایع، مراکز دانشگاهی ، جهاد کشاورزی، بهداشت در ستاد استانی گیاهان دارویی میسراست .دراین مسیر فعالیت ها در زمینه های : ساختارسازی، آموزشی و فن آوری در برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت توسعه پایدار گیاهان دارویی در استان قم میتواند جایگاه ملی و بین المللی را به همراه داشته باشد .