سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آمینه صحرانوردگرگری – عضو هی علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
عابدین اسدالهی دولت آباد – دبیرآموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیا نور شبستر
عادله قبادی سیس – دبیرآموزش و پرورش
توفیق مهدوی – هی علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی فضاهای ورزشی و نیروهای انسانی شاغل در تربی بدنی واحدهای منطقه ) ۲( بوده وجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه واحدهای دانشگاه ازاد استلامی منطقته ۲ است . و نمتو نته آمتاری شتامل ۱۶ واحتد دانشگاهی از ۲۹ واحدبودهاس . وبرای جمع اوری اطلاعات مربوط از دو پرسشنامه دس ساز که شامل اطلاعات امتاکن ورزشتی )سالن های ورزشی ، زمین های روباز( و پرسشنامه ویژگیهای فردی نیروهای انسانی شاغل که مسئولین تربی بدنی واحدها به صورت پاسخ به پرسشنامهارسالی پژوهشگر آنها را جمع آوری و امتیاز بندی نمتوده است . روش تحقیتق از نتوع توصتیای میدانی است . جهت توصی – واحدهای اطلاعات کیای به کمی تبدیل وبه صورت قراردادی امتیازدهی شده اس . برای تجزیه وتحلیل داده ها ا ز امتار توصتیای برای محاسبه شاخص های درصد، تعداد وجدول ها ونمودارها واز نر افزار های spss ، Excell استااده شده اس . نتایج نشان می دهدمساح کل فضاهای ورزشی واحدهای مورد استااده اعم از )ملکی اجتاره ای( ۲۱۷۲۲۷ مترمربتع بتوده است کته از این مقدار –۱۶۲۷۷۷ مترمربع آن سالنهای سرپوشیده )بیشترین مساح ( و ۷۹۹۱۰ متر مربع آنها فضتاهای روبتاز )کمتترین مستاح ( را داشته و میانگین سرانه ورزشی به ازاء هر دانشجو در طی ۹ سال تحقیق ۷/. متر مربع برای واحدهای دانشگاهی منطقه ۲ بر آورد شده است .