سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سحر قهرمانی مطلق –
ایرج نوری –
شهاب نادری –

چکیده:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با نگرشی فرایندگرا این امکان را برای مدیران و رهبران سازمان ایجاد می کند تا براساس اطلاعات جامع یک استراتژی و برنامه ریزی دقیق برای سازمان درنظر بگیرند و براساس بازخوردهای حاصله تصمیمات و برنامه ریزی های سازمان را به موقع اصلاح و مدیریت نمایند و سازمان را مجبور به بازنگری دیدگاه ها و فرایندهای کسب و کارازطریق به کارگیری مهندسی مجدد می نماید که بهطور معمول این بازنگری منجربه تغییرات بنیادین و استاندارد شدن فرایندهای سازمان می گردد باتوجه به مواردی که ذکر شده هدف ازاین تحقیق آن است که درابتدا موانع اجرایی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی و اولویت بندی شود سپس رابطه بین سیستم اطلاعاتی سازمان حمایت مدیریت ارشدسازمان و حمایت کارکنان با امکانات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مورد بررسی قرارگیرد طبق بررسی های انجام شده و نتایج پرسشنامه های توزیع شده بین ۱۰۰نفر ازکارشناسان و پرسنل این نتیجه بدست آمد که بین سیستم اطلاعاتی حمایت مدیریت ارزشد سازمان ازسیستم حمایت کارکنان ازسیستم وامکانات سیستم جهت اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان رابطه معناداری وجود دارد.