سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله یزدان پناه – استادیار دانشگاه اصفهان
نساء سپندار – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مینو احمدیان –
سیدپیام فدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق و الکترونیک

چکیده:

موجهای گرمای بخشی از رویدادهای جوی هستند که باعث ایجاد تلفات شدید درزندگی بشرشده اند یک موج گرمایی دوره گرمی است که دوام و پایداری چندروز تاچندهفته باشد امواج گرمایی شدید میتوانند باعث تخریب محصولات کشاورزی و از بین رفتن جوامع گیاهی اکوسیستم ها آسیب به تاسیسات و سازه ها به خطرافتادن امنیت غذایی و درنهایت مرگ انسان ها شوند دربرنامهریزی کشاورزی و نیز بسیاری از برنامه هایی هک به مسائل زیست محیطی بهداشتی شهرسازی و صنعتی مربوط می شود مطالعه و بررسی دما از اهمیت ویژه ای برخوردار است صنعت و ترافیک نیز نمی تواند از تاثیرات دما برکنار باشد دراین تحقیق آمار ۵۰ساله حداکثر دمای ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کرمانشاه دردوره آماری ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۰ به منظور شناسایی و بررسی خصوصیات زمانی و مکانی روزهای داغ*H مورد تحلیلی قرارگرفت و امواج گرمایی که نتیجه استمرار *H برای سه روز یا بیشتر بود بررسی شدند. برای تعیین *H میانگین بلندمدت و سپس عدد Z برای همه روزهای تقویم محاسبه و بدین ترتیب تعدادروزهایی با z>1/5 بهعنوان شاخصی برای فراوانی H* درنظر گرفته شدند.