سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله یزدان پناه – استادیار دانشگاه اصفهان
مینو احمدیان – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
نساء سپندار –
عبدالقدیر نظری –

چکیده:

دما درچرخه های طبیعی بویژه چرخه آب و انرژی دارای اهمیت بنیادی است بنابراین تغییرات دما درمدیریت و برنامه ریزی محیطی مولفه های بسیارمهمی بشمار میرود امواج سرمایی باعث به تاخیر افتادن شکوفه ها و بوجود آمدن رخدادهای جدید درانواع درختانی مانند گردو و بادام درارتفاعات کرمانشاه شده است درمقاله حاضر موج سرما به عنوان رویدادی ناهنجارنسبت به وضعیت متعارف درنظرگرفته شدهاست وقوع سرمای هوا که با یک افت دمایی سریع و محسوس دریک ناحیه جغرافیایی همراه است موج سرما نامیده میشود هدف ازانجام این تحقیق بررسی روند فراوانی وقوع موجهای سرمایی سالانه ایستگاه کرمانشاه است دراین پژوهش دمای حداقل روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه دربازه زمانی ۱۹۶۱تا۲۰۱۰ به منظور شناسایی و بررسی روزهای بسیارسرد *c و امواج سرمایی که نتیجه استمرار *C برای سه روز یا بیشتر میباشند بهره برداری شده است برای تعیین *C ابتدا میانگین بلندمدت حداقل مطلب روزانه و سپس عدد Z رای همه روزهای تقویممحاسبه شد بدینترتیب تعداد روزهای z<-1.5 به عنوان شاخصی برای فراوانی C* درنظر گرفته شد و برروی آنها از آزمون من ـ کندال که جزو متداولترین روشهای ناپارامتری به شمار میروند جهت تحلیل معنی دار بودن روند داده های دمایی درمقیاس سالانه بکارگرفته شدند.