سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
غلامرضا زارعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات ولتار و اسید سالیسیلیک بردو رقم ازگیاه خیار گلخانه ای آزمایشی در گلخانه بصورت طرح فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۹ در نزدیکی شهرستان رفسنجان انجام شد فاکتورهای اصلی شامل دو رقم خیار کاترین و نسیم و فاکتورهای فرعی شامل دو غلظت اسید سالیسیلیک ۰/۴ میلی مولار و ۰/۶ میلی مولار و دو ولتاژ الکتریکی ۴/۵ ولت و ۶ ولت و تیمار بدون اعمال ولتاژ و اسید به عنوان شاهد انتخاب شدند صفات ارتفاع، قطر میوه و عملکرد میوه اندازه گیری شدند نتایج بهدست آمده نشان داد که بین رقم های مورد ازمایش و اثر متقابل تیمار اعمال شده در رقم در صفت ارتفاع گیاه در سطح یک درصد معنی دار شد مقایسه میانگین اثر متقابل حاکی از آن است که بیشترین ارتفاع گیاه در رقم کاترین با اعمال تیمار ۴/۵ ولت و کمترین ارتفاع در رقم نسیم و بدون اعمال تیمار بدست آمد.