سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامعلی خمر – استادیار دانشگاه زابل
فاطمه مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سلمان احمدی – کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امنیت نیاز اولیه آدمی است که درزندگی انسان ها حساسیت خاصی دارد بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمترازعنصر امنیت و ارامش نیست همچنان که توسعه اجتماعی خلاقیت و فعالیت های ارزشمند بدون امنیت امکان پذیرنخواهد بود امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی درشهرها مطالعه موضوع امنیت عوامل موثربرامنیت و راهکارهای تقویت امنیت درشهرها ضرورت یافته است و این موضوع درشهرهای مرزی ازحساسیت بیشتری برخوردار است زابل ازجمله شهرهای مرزی است که بدلیل انزوای جغرافیایی تفاوت های محیطی اجتماعی با دیگر مناطق کشور سبب شده که این منطقه درحصار سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود باقی بماند لذا هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت شهری عوامل موثربرامنیت و سپس تاثیر ان برکارکردهای اقتصادی اجتماعی و توسعه شهرزابل می باشد روش تحقیق مبتین برمتد توصیفی تحلیلی ازطریق مطالعات کتابخانه ای و سپس جمع آوری اطلاعات پیمایشی می باشد و درآخر راهکارهایی مناسب برای ارتقا امنیت شهرهای مرزی درقالب مدل SWOT ارایه می شود.