سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آدینه نیا باجگیران – معاون فنی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

کاربرد تکنولوژی پلاسما در مدیریت پسماند می تواند یک راه حل مطمئن و اثر بخش در امحاء زباله ها ی شهر ی خطرناک، بیمارستانی و سمی باشد. تکنولوژی قوس پلاسما با استفاده از الکتریسته زباله را به گازهای قابل اشتعال تبدیل کرده و درجه حرارت بالاتر از ۷۰۰۰ درجه سانتیگراد ایجاد می کن د. در صورت تو لی د الکتریسته از انرژ ی مخلوط گاز یونیزه حاصل حدود ۴۰ درصد از انرژی حاصله صرف سیستم احیاء پلاسما و مجموعه شده و ۶۰ درصد باقیمانده قابل عرضه است. علاوه بر این مسایل و معضلات دپونی های زباله نی ز مرتفع م ی شود . ای ن تکنولوژ ی سازگار با محیط زیست بوده و یک روش مقرون به صرفه اقتصادی به شمار م ی رود. در ای ن تحقی ق سع ی برآن خواهد بود علاوه بر بررسی اصول علمی و تئوری تکنولوژی مذکور یک سیستم کامل تبدیل زباله به گازها ی قابل اشتعال توسط پلاسما تشریح گردد و در واقع یک واحد بازیافت انرژی حرارتی ( HRSG) مورد بررسی قرار گ ی رد. پیشرفتهای نوین این تکنولوژی امکان تبدیل درجای سنگ ها و صخره ها و کلیه مواد را به اجسام شیشه ای شکل فراهم کرده و نمونه های مختلف پایلوتی این سیستم آن بر ای امحاء زباله در سطح جهان با موفق ی ت علمی و اقتصادی همراه بوده است .