سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب محمد زاده – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
اسعد مدرس مطلق – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه
عارف مردانی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه
سید مهدی حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

ماشین ها و ادوات کشاورزی چرخ دار، د رحین حرکت خود در مزرعه دستخوش نیروهای آنی و ناگهانی ناشی از ناهمواری ها و موانع با هندسه های متفاوت ، م یشوند. این نیروها به نوبه خود سهم زیادی در مقدار مقاومت غلتشی و ضربه وارده بر چرخ دارند. لذا نیاز به بررسی مقدار ضربه وارده بر چرخ جهت ارائه طرحی کارآمد و جلوگیری از شکست اکسل امری ضروری یم باشد. در این تحقیق سعی بر آن است مقدار بیشینه ضربه دینامیکی وارد بر اکسل چرخ در عبور از روی موانع صلب، محاسبه شده و در طراحی اکسل با ضریب اصمینان قابل قبولی مئنظر قرار گیرد. در این تحقیق از چرخ خطی کار جاندیر جهت انجام آزمایشات د رمحیط انباره خاک و آستفاده از آزمونگر تک چرخ استفاده شده است. همچنین در این مقاله چند پارامتر از سری پارامترهای تاثیر گذار د رحرکت چرخ نظیر بار استاتیکی روی تایر، سرعت پیشروی و فشار باد تایر مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که محدوده زاویه شکست در حدود (۳۳- درجه) تا (۳۱ درجخ)نسبت به امتداد عمودی گذرنده از مرکز چرخ بدست امده است. با توجه به نتایج بدست امده، توزیع مقادیر هر زاویه تقریبا نسبت به خط قائم چرخ متقارن بوده غالب مقادیر شکست د رنزدیکی های این خط بدست آمده است.