سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعیمه حکمت نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحدبن

چکیده:

حجم رو به رشد مواد زائد جامد از لحاظ کمی و کیفی از یک سو و لزوم کنترل آثار نامطلوب زیست محیطی و بهداشتی ناشی از سوی دیگر،موجب گردیده است تا امروزه مدیریت مواد زائد جامد به عنوان یک اصل شاخص شناخته شده در توسعه پایدار مطرح باشد.در این تحقیق سعی بر آن شده تا گزینه های دفع مواد زائد در سه روش دفن بهداشتی، کمپوست و زباله سوز مورد بررسی قرار گیرد و بهترین گزینه به منظور دفع پسماندهای شهریزد انتخاب گردد. از سویی دیگر اهمیت شناخت منابع تولید مواد زائد جامد و روند کمی و کیفی آن در کلیه مراحل مدیریت مواد زائد جامد موجب گردیده تا طراحان و بهره برداران ضمن بررسی پارامترهای موثر بر این روند، راه کارهای مناسبی را را جهت معین نمودن میزان کمیت و کیفیت ضایعات جامد پی جویی نمایند.در ادامه این مبحث سعی شده تا با نگاهی روشن، اهمیت شناخت کمیت و کیفیت مواد زائد جامد از دیدگاههای مختلف به تصویر کشیده شود