سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج
داوود مومنی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

به منظور بررسی الگوی کشت ارقام مختلف گوجه فرنگی در شرایط تونل های کوتاه در جنوب استان کرمان، آزمایشی دو ساله بصورت اسپلیتپلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت به اجرا درآمد. در این آزمایش پلات اصلی شامل ۴ فاصله بوته روی ردیف بترتیب با فاصلههای ۳۰،۴۰،۵۰ و ۶۰ سانتیمتر و پلات فرعی شامل ۳ رقم به نامهای شف، پتوارلیسیاچ، اف دی تی ۲۰۲ بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم بوته، تعداد میوه در بوته و وزن میوه بطور معنیداری افزایش یافت، بطوری که رقم پتوارلی سیاچ با ۱۳/۷۲ میوه بیشترین تعداد میوه در بوته را نشان داد. از سوی دیگر با کاهش تراکم بوته عملکرد تکبوته افزایش یافت و در مقابل عملکرد کل کاهش یافت.