سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
مهران شرفی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی الگوی کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر هیبرید کلزا هایولا ۴۰۱، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در مزارع تولید بذر کلزا مربوط به کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول در قالب طرح کامل تصادفی در ده تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دو الگوی کاشت دو و سه ردیف کاشت بر روی پشته های ۷۵ سانتیمتری بدین منظور از مزارع تولید بذر کلزای هیبرید هایولا ۴۰۱ مربوط به کشت و صنعت شهید بهشتی که با دو الگوی کاشت دو و سه ردیف کاشت بر روی پشته های ۷۵ سانتیمتری در ۱۵ آبان سال ۱۳۸۷ در شرایط مشابه از لحاظ خاک و محیط کشت شده بودند تعداد ده نمونه یک متر مربعی از خطوط مادری برداشت شد و صفات عملکرد بذر، عملکرد بیولویکی، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و وزن هزاردانه اندازه گیری شد. به منظور بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کیفی بذور کلزا، بذور برداشت شده در آزمایشگاه مرکزی تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج تحت آزمون جوانه زنی استاندارد قرار گرفتند و شاخصهایی نظیر درصد جوانه زنی (قوه نامیه)، متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه (وزن خشک گیاهچه × قوه نامیه) محاسبه گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تأثیر الگوی کاشت قرار گرفتند، بطوریکه بیشترین درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی رو زانه، وزن هزاردانه در بذور حاصل از الگوی سه ردیفه بدست آمد همچنین میزان عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت در این الگوی کاشت بیشتر بود.