سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رقیه جوکار – دانشجوی رشته جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان
نوال مرمزی – دانشجوی رشته جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان
رضا بصیری – استاد یار گروه جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

مطالعه الگوهای مکانی در مدیریت اکولوژیک مناطق جنگلی کاربرد وسیعی دارد .منطقه زاگرس شمالی با اقلیم مرطوب سرد، پوشش درختی متراکمی را به ویژه در دامنه های مرطوب تر ایجاد کرده است، به طوری که توزیع این پوشش را تحت تاثیرقرار داده است .این مقاله الگو مکانی کپه ای گونه های درختی Quercus libani ، Quercus persica ، Quercus infectoria ، Pistacia Sp و Crataegus را در جنگل شمال کردستان از نظر اماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .در این تحقیق از روش توزیع احتمال دو جمله ای منفی برای ازمون الگوهای مکانی کپه ای استفاده شد .نتایج به دست امده نشان داد که پراکنش این گونه ها از الگوی مکانی کپه ای تبعیت می کند.