سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راحله رهام – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان
ناصر اکبری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محمد عبداللهیان نوقابی – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح چغندر قند
محمد یعقوبی خانقاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور مطالعه الگوی پراکنش جمعیت علف های هرز پهن برگ یک مزرعه چغندرقند، پژوهشی در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمال شهر کرج انجام گرفت. نمونه برداری از بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند و از گیاهچه های علف هرز طی سه مرحله در دوره رشد، با کوادرات مستطیل شکل (ابعاد۱۰۰در ۲۵ سانتی متر) صورت گرفت. فراوانی بذر علف هرز و تراکم بوته به تفکیک گونه شناسایی و ثبت شد. برای بررسی الگوی پراکنش و توزیع علف های هرز پهن برگ در مزرعه و دستیابی به تخمین علف های هرز در نقاط مختلف مزرعه، کلیه داده ها به نرم افزار ۹۹ Rockwork منتقل شده و نقشه الگوی پراکنش بانک بذر و جمعیت گیاهچه های علف هرز رسم گردید. گونه های متداول علف های هرز پهن برگ در مزرعه شامل تاج خروس و سلمه تره بوده است. نتایج نشان می دهد که گیاهچه های علف های هرز به صورت لکه هایی با اندازه و تراکم متفاوت دیده می شوند. بنابراین از لحاظ مکانی، توزیع بذور و گیاهچه های علف هرز از مناطقی با تراکم بسیار بالا تا مناطق عاری از علف هرز تغییر می کند. نقشه های توزیع و تراکم علف های هرز، مقایسه چشمی نحوه آرایش علف های هرز در سطح مزرعه را امکان پذیر می سازد. با استفاده از این نقشه های متوالی در طی فصل رشد، پویایی مکانی و تغییرات فلورعلف های هرز و عکس العمل آن ها در برابر مدیریت های اعمال شده به خوبی قابل ارزیابی است