سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره بازوند – دانشجوی کارشناسی رشته جنگلداری،مجتمع آموزش عالی بهبهان
مریم برکنه – دانشجوی کارشناسی رشته جنگلداری،مجتمع آموزش عالی بهبهان
رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری،مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

مطالعه الگوهای مکانی در مدیریت اکولوژیک مناطق جنگلی کاربرد وسیعی دارد. منطقه زاگرس شمالی با اقلیم مرطوب سرد پوشش درختی متراکمی را به ویژه در دامنه های مرطوب تر ایجاد کرده، به طوری که توزیع این پوشش را تحت تاثیرقرار داده است. این مقاله الگو مکانی تصادفی گونه های درختی Quercus infectoria، Quercus persica ،Quercus libani ، Pistacia Sp و Crataegus را در جنگل شمال کردستان از نظر اماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این تحقیق از روش توزیع احتمال پواسون برای ازمون الگوهای مکانی تصادفی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پراکنش گونه های درختی از مدل توزیع پواسون تبعیت نکردند و الگوی مکانی تصادفی را برای این گونه ها رد کرد.