سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عسل نقوی – کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
امید سفالیان – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
علی اصغری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
محمد صدقی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،

چکیده:

برای ارزیابی مقاومت یخزدگی و کیفت ارزش نانوایی آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در ۴دمای آزمایشی تحت شرایط گلخانه برای ۱۰ لاین پیشرفته گندم پاییزه و ۴ رقم زاگرس، اینیا، آنزا و مارکویس انجامگرفت. ارزیابی میزان مقاومت با استفاده از آزمونLT50 در مرحله توسعه فنولوژیکی گیاه نشان داد لاینهای۱و۲و۳ بیشترین و زاگرس کمترین میزان مقاومت به یخزدگی را داشتند. در بررسی میزان پروتئینهای ذخیرهایHMW ( high molecular weight)با استفاده از تکنیک SDS-PAGE نشانگرهای ۴ ، ۶ و ۱۴ و ۱۹ و ۳۱ بیشترین همبستگی را باLT50 نشان دادند. همچنین با توجه به کاتالوگ امتیازبندی پاین برای ارزش نانوایی، دو لاین ۱ و ۲ به عنوان مقاومترین لاینها برای یخزدگی از امتیاز بالاتری نسبت به سایر لاینها برخوردار بودند و میتوان وجود ارتباط بین مقاومت و ارزش نانوایی را بر این اساس بیان نمود. به علاوه میتوان از پروتئینهای ذخیرهای به عنوان نشانگرهای بیوشیمایی مرتبط با مکانهای ژنی کنترل کننده مقاومت به یخزدگی و روشی نوین و سریع برای معرفی ارقام مقاوم گندم استفاده کرد.