سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نویده نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب
مرجان پارس مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

از مه مترین ویژگ یها یا کمی تهای مورد نیاز در بررس یها و تحلی لهای یک سد خاکی، انداز هگیری فشار آب منفذی، میزان نشت و زه خروجی از بدنه و پی آن است که انداز هگیری این کمی تها از همان شروع ساخت سد آغاز م یشود. در این مقاله یک مدل فیزیکی از یک سد خاکی همگن در یک فلوم آزمایشگاهی با ۳ زاویه مختلف زهکش پنج های اجرا شده و میزان فشار منفذی با پیزومترهای نصب شده در بدن هی فلوم و میزان دبی نشت به صورت حجمی انداز هگیری شد. و در آخر فشار ودب یهای انداز هگیری شده در آزمایشگاه با نتایج نر مافزارPLAXIS مقایسه و بهترین زاویه برای اجرای زهکش پنج های تعیین شد