سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عادله اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا پاکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مصرف صحیح و بهینه انرژی در بخش کشاورزی سبب به حداقل رسیدن مشکلات محیطی، تأخیر در سرعت تخریب منابع طبیعی وهمراه شدن سیستمهای تولید در بخش کشاورزی با مبانی کشاورزی پایدار میگردد. در مطالعهی حاضر، الگوی مصرف نهادههای موثر بر تولید چغندرقند استان کرمان با رویکرد محتوای انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل ۱۲۰ پرسشنامه هزینه تولید در سال زراعی۸۷-۸۶ به دست آمد. نتایج نشان داد که انرژی ماشینآلات و نیروی کار به ترتیب بیشترین تاثیر را بر محتوای انرژی محصول چغندرقند دارند. همچنین محتوای انرژی سموم، اثر منفی بر محتوای انرژی محصول داشته است. لذا پیشنهاد میشود که در الگوی مصرف فعلی نهادهها تجدید نظر شده و میزان مصرف سم را به دلیل اثر منفی محتوای انرژی آن بر انرژی محصول چغندرقند، کاهش داد