سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی سلطانی – استادیار شهرسازی،دانشکده هنر ومعماری،دانشگاه شیراز
مهرناز مهر آئین – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی
سید احسان سید ابریشمی – استادیار برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه ت

چکیده:

شرایط اقتصادی-اجتماعی یکی از عوامل تاثیرگذار در الگوی مصرف سوخت در جوامع شهری است. آگاهی ازاین الگوی مصرف میتواند کمکموثری به برنامهریزان حمل ونقل شهری برای اتخاذ سیاستهای کاهشمصرفسوخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل اعم از شبکه های خیابانی و سیستم های حمل و نقل همگانی باشد. همچنین با توجه به گسترش مصرف سوخت در زندگی شهری، یافتن راهی به منظور تحلیل الگوی مصرفسوخت و در نتیجه مدیریت مصرف آن جایگاه ویژه ای مییابد. در این مقاله به تحلیل رابطه میان عوامل مختلف اقتصادی- اجتماعی بر الگوی مصرف سوخت در حمل و نقل مناطق شهری پرداخته شده است. نتایجاین مطالعه میتواند در تاثیر عوامل مختلف اقتصادی-اجتماعی و برنامه ریزی برای کاهش مصرف سوخت در راستای متغیرهای موثر بر شکل دادن به این الگو بسیار موثر باشد. به این منظور روش و رویکرد تحلیلی ومقایسهای بکار گرفته شده است و با تکمیل ۱۴۰ پرسشنامه به صورت مصاحبه ای در دو محدوده از کلانشهر شیراز اطلاعات لازم جمع آوری و در ادامه مورد مقایسه وتحلیل قرار گرفتهاند. با توجه به نتایج، محدوده ارم باوجود نزدیکی به مرکز شهر به دلیل خصوصیاتی متفاوت چون درآمد و میزان تحصیلات بالاتر ساکنین آن در مقایسه با محدوده معالی آباد که در فاصله دورتری از مرکز شهر قرار گرفته و اقشار با درآمد کمتر با سطحتحصیلات پایینتر در آن ساکن هستند، مصرف انرژی سوخت بیشتری داشته است. افزایش فاصله از مرکز شهر لزوما دلیل بر مصرف سوخت بیشتر در حمل و نقل نیست، نتایج این تحقیق در مورد مطالعه نشان داده است که وضعیت اقتصادی بهتر و سطح بالاتر تحصیلات سبب تمایل بیشتر به فعالیت، جابه جایی و افزایشمصرف سوخت خواهد بود. برنامهریزان باید سیاستهای خود را به قیمتگذاری در جهت افزایشهزینه سفر با وسیله نقلیه شخصی و فرهنگسازی در قشری از جامعه که تحصیلات بالاتری دارند برای کاهشمصرف سوختسوق دهند.