سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده محمدی فرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون، دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ بهرامی – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چم

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی الگوی مصرف انرژی و تعادل بین میزان انرژی مصرفی و تولیدی در کشت فلفلدلمهای گلخانهای درشهرستان اصفهان میباشد. به این منظور دادههای مورد استفاده در این تحقیق از ۰۳ واحد گلخانه تولید فلفلدلمه در شهرستاناصفهان با استفاده از پرسشنامه بدست آمدند. نتایج نشان داد که کل انرژی مصرفی برای تولید فلفلدلمهای گلخانهای برابر با ۲۹۲۲۹۹۲۱ مگاژول بر هکتار بود نهادههای سوخت با ۹۷/۵۲درصد و و الکتریسیته با۱/۶۸ درصد از جمله بیشترین انرژیهای مصرفی در تولید فلفلدلمهای گلخانهای بودند