سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عذرا حسن لو – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان
سیدناصر هاشمی – دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز، ١٣٨٣ ، عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان

چکیده:

سیستم گسلی امتدادلغز کازرون در بخش میانی پهنه لرزه خیز زاگرس قرار دارد و شامل سه قطعه گسلی با مکانیسم حرکتی امتدادلغز راستگرد می باشد. تحلیل داده های لرزه ای تاریخی و دستگاهی حاکی از آن است که این سیستم گسلی شواهدی از مهاجرت فعالیت لرزه ای را نشان٢٠٠۶ ) مورد تحلیل – می دهد. در این تحقیق داده های لرزه ای ناحیه در یک بازه زمانی ۵ ساله ( ٢٠١٠ مکانی و زمانی قرار گرفت و بر این اساس مهاجرت مناطق با لرزه خیزی بیشتر بر روی گسل بررسی شد. این بررسی نشان می دهد عمده این مهاجرت های لرزه ای در راستای شمال شرق – جنوبغرب صورت گرفته است. از سوی دیگر بررسی تغییرات فراوانی زمین لرزه ها، میزان انرژی لرزه ای آزادشده، بزرگی و عمق کانونی زمین لرزه ها، بیشینه بزرگی زمین لرزه ها و میزان جابجایی اندازه گیری شده در دو سوی سیستم گسلی کازرون، نشانگر فعالیت بیشتر جانب غربی این سیستم گسلی می باشد. الگوی کلی لرزه خیزی ناحیه و رخداد مهاجرت های لرزه ای با ویژگی های حرکتی صفحات زمین ساختی ناحیه انطباق خوبی نشان می دهد