سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سیدسالار حبیب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
عبدالصمد کلیدری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
خدابخش پناهی کردلاغری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی الگوی رشد در سه رقم گندم، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در اراضی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سه رقم گندم ( بزوستایا،روشن و قدس ) در سه تاریخ کاشت مورد استفاده قرار گرفت. خصوصیات پنجهدهی، روند رشد برگها، تعداد برگها، عملکرد ساقه اصلی و هر یک از پنجه های۰ t و ۵ t4 ،t3 ،t2 ،t1 ،t در این ارقام بررسی شد. در بین ارقام گندم، بزوستایا با تولید ۴۷ برگ به ازای هر بوته، نسبت به روشن و قدس با تولید ۳۱/۶۱ و۲۸/۹۱ برگ بیشترین برگ را دارا بود. تاخیر در تاریخ کاشت روی تعداد برگهای ساقه اصلی و پنجههای برگی اثر منفی داشت. از نظر پتانسیل تولید پنجه نیز گندم بزوستایا با تولید ۱۵ عدد پنجه نسبت به روشن و قدس با ۹/۱۳ و ۸ پنجه در هر بوته برتری نشان داد. پنجه های t1و t2 جمعاً ۶۲/۸۹ درصد و پنجه های t0 وt3 به ترتیب ۳۸/۵،۳۴/۴۴،۲۰/۴۲ ،۸/۷۲،۷/۴۹ درصد از عملکرد کل را به خود اختصاص دادند. تاخیر در کاشت سبب کاهش تعداد پنجهها شد. از نظر ترتیب تشکیل پنجهها ابتدا پنجه کلئوپتیلی t0 و بعد به ترتیب پنجه های t1 و ۵ t4 ،t3 ،t2 ،t ظهور کردند. از نظر عملکرد کل و عملکرد دانه، گندم قدس با تولید ۱۷۲۱ کیلوگرم در هکتار از دو رقم بزوستایا و روشن تولید بیشتری داشت.