سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاددانشکده عمران دانشگاه تبریز
مهران عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری

چکیده:

رسوبگذاری درمخازن سدها و در پی آن کاهش عمر مفید سد و افزایش احتمال واژگونی ا زمهمترین اثرات نامطلوب پدیده ته نشست رسوب می باشد بنابر اهمیت موضوع در تحقیق حاضر رسوبگذاری ۵۰ ساله و الگوی ته نشست رسوب در مخزن سد شهید مدنی توسط مدل ریاضی GSTARS3.0 شبیه سازی شده است از روش تجربی کاهش سطح نیز به منظور کالیبراسیون مدل ریاضی استفاده گردیده است نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که در ترازهای بالای مخزن مدل GSTARS3.0 تطابق مطلوبی با روش تجربی کاهش سطح نشان میدهد مهمترین خصوصیات این مدل به کارگیری مفهوم لوله جریان می باشد که با افزایش تعداد لوله ها همگرایی قابل توجهی بین نتایج مدل ریاضی و تجربی حاصل می گردد در نظر گیری پروسه شبیه سازی و کالیبراسیون نشانگر آن است که اعمال ضرایب و انتخاب توابع انتقال رسوب مناسب با یک سد منحصر به خصوصیات منطقه و دریاچه مورد بررسی می باشد و قابل تعمیم برای سایر سدها نمی باشد.