سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مرشدبهبهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
جواد احدیان – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

آبشکن ها با هدایت جریان به سمت محور رودخانه باعث تغییر درالگوی جریان و رسوب شده و نقش موثری درحفاظت ازکناره ها ایفا می کنند این موضوع درقوس رودخانه اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که با توجه به اثرجریان های ثانویه میزان فرسایش درقوس میزان فرسایش و محدوده آن افزایش می یابد دراین تحقیق ابتدا با استفاده از مدل عددی CCHE2D الگوی جریان درمحدوده ۱۲ ابشکن احداثی بررودخانه شطیط شبیه سازی شده و الگوی جریان و پارامترهای هیدرولیکی دبی سیلابی ۲۵ساله درحالت غیرماندگار مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد ماگزیمم سرعت درشرایط سیلابی مقابل آبشکن شماره ۹ و ماگزیمم تنش برشی درمقابل آبشکن شماره ۶ به وقوع می پیوندد که این موضوع بیانگر افزایش خطرآبشستگی و فرسایش دردماغه این آبشکن ها ست با بررسی الگوی جریان و تحلیل پارامترهای هیدرولیکی بدست آمده از مدل نقاط و محدوده فرسایش پذیر که به حفاظت بیشتری نیاز دارند مشخص میشود این نرم افزار توانایی بالایی درشبیه سازی پارامترهای هیدرولیکی داشته است