سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – استادیار – مرکز تحقیقات جهاد آب و آبخیزداری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و
منیژه سادات کیائی – دانشجوی دکترای فیزیک دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عباسعلی علی اکبری بیدختی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

موج یکی از عوامل اصلی شکل دهنده مصبها است. شکست موج در آبهای کم عمق دهانه مصب باعث شکل گیری جریانهای کرانه ای و انتقال رسوب در این ناحیه می گردد. در این تحقیق الگوی جریان ناشی از شکست موج و توزیع آن در دهانه مصب، بررسی می گردد. برای این منظور، یک حوضچه ساحلی که از طریق یک دهانه یا مصب به دریای باز متصل می گردد، در محیط نرم افزار مایک ۲۱ شبیه سازی شده است. برای شبیه سازی از یک شبکه مثلثی ساختارنیافته ) Unstructured flexible mesh) با ابعاد ۱۰ تا ۵۰ متری، در یک مدل تفاضل محدود باگام زمانی ۱ ثانیه استفاده گردید. در / این شبیه سازی، موج با ارتفاع۵/۱متر با پریود ۸ ثانیه به صورت عمود بر خط ساحل تابیده می شود و مقادیر سرعت جریان و ۵ انتقال رسوب ناشی از آن در قسمتهای مختلف مصب محاسبه می گردد. نتایج شبیه سازی، الگوی جریان در دهانه را بصورت ایجاد چهار گردابه در بالا دست و پایین دست مصب نشان می دهد. این جریانهای گردابی به تناسب باعث فرسایش و رسوبگذاری در قسمتهای مختلف مصب می گردد، که الگوی آن کاملا متاثر از الگوی جریان است.