سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران
جواد احدیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
عبدالمجید متین فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
فرشید قلاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

همه ساله تعداد زیادی از پل ها، به دلیل فرسایش آبی در اطراف پایه هایشان تخریب می شوند. استفاده از شکاف یکی از روش های مناسب برای کاهش آبشستگی موضعی پایه های پل است. در این تحقیق ابتدا شکاف های متفاوتی ازنظر طول و فاصله از کف، روی پایه پل ایجاد شد. سپس با استفاده از مدل ریاضی، الگوی جریان و توزیع سرعت اطراف پایه های پل شکاف دار مورد بررسی قرار گرفت و با حالت بدون شکاف مقایسه شد و بوسیله اندازه گیری تنش برشیکف، بهترین هندسه شکاف معرفی شد و نتایج نشان داد که هر قدر طول شکاف بیشتر و به سطح آب و یا به بستر نزدیکتر شود، از میزان تنش برشی کف و ایجاد گردابه های فرسایش دهنده و آبشستگی احتمالی کاسته خواهد شد. درپایان مشخص شد که شکاف با ابعاد L/B=3 و بدون فاصله از بستر بهترین حالت شکاف از نظر کاهش ایجادآبشستگی است