سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه
محمد منافپور – استادیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – استادیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین تحقیق جریان ۳ بعدی در مخزن سد ستارخان اهر به وسیله نرم افزار mike3 مدل گردید در ۳ حالت جریان از سرریز جریان از آبگیر و جریان همزمان از سرریز و آبگیر شبیه سازی انجام شدها ست جهت صحت سنجی نتایج عددی این نتایج در حالت جریان فقط از سرریز با نتایج گزارش مدل فیزیکی سیستم تخلیه سیلاب سد ستارخان اهر مقایسه گردیدها ست در ۸ مقطع مختلف عمق آب در دو مدل با هم مقایسه شد و نتایج مدل عددی در پیش بینی عمق آب تطابق خوبی با نتایج مدل فیزیکی نشان داد بردارهای سرعت درجمع شدگی ها و بازشدگی های مخزن ورودی کانال تقرب و حوال آبگیر مورد بحث و بررسی قرارگرفت نتایج نشان دهنده وجود جریانات چرخشی درمحل بازشدگی ها و تقاط کانال تقرب و مخزن و نیز در محل آبگیر می باشد. مقایسه بردارهای سرعت در محل آبگیر در شرایط مختلف جریان نشان میدهد که در شرایط جریان فقط از آبگیر شدت گردابه های پادسرعتگرد بیشتر است.