سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی سیدیان – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی کرمی مقدم – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در آبگیرهای جانبی بخشی از جریان کانال اصلی از بالا دست به سمت آبگیر جدا شده که این بخش جدا شده را مجرای جریان می نامند. میزان دبی و رسوب ورودی به آبگیر و نیز طراحی صفحات مستغرق به منظور کنترل رسوب ورودی به آبگیر مستلزم تعیین ابعاد مجرای جریان می باشد. تاکنون تحقیقات زیادی بر روی ضریب دبی جریان ، ابعاد جداشدگی جریان و یا نسبت آبگیری در آبگیرها انجام گردیده و لی توجه کمتری به ابعاد مجرای جریان شده است . در این مطالعه ابتدا آزمایشهای مختلفی در یک فلوم آزمایشگاهی با آبگیرجانبی با زاویه ۹۰ درجه انجام و مولفه های سهبعدی سرعت اندازهگیری گردید. از این داده ها برای واسنجی و صحتسنجی مدل ریاضیSSIIM2 استفاده و این مدل برای شرایط هیدرولیکی دیگری نیز اجرا گردید تا محدوده قابل قبولی از داده ها حاصل شود . با تجزیه و تحلیل داده های حاصل، ا بعاد مجرای جریان برای شرایط هیدرولیکی مختلف تعیین و روابطی برای پیش بینی این ابعاد ارائه و این روابط با نتایج سایر محققین مقایسه گردید . نتایج نشان داد که عرض مجرای جریان در کف و سطح با نسبت آبگیری رابطه مستقیم دارد