سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مرتضی سیدیان – استادیار دانشگاه گنبد کاووس
مهدی کرمی مقدم – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در آبگیرهای جانبی بخشی از جریان کانال اصلی که از بالا دست به سمت آبگیر جدا میشود را مجرای جریان م ینامند. در این مطالعه ابتدا آزمایشهای مختلفی در یک فلوم آزمایشگاهی با آبگیرجانبی با زاویه ۹۰ درجه انجام و مولف ههای سهبعدی سرعت اندازهگیری گردید. با استفاده از مدل ریاضی ۲ SSIIM داده های آزمایشگاهی توسعه داده شد. با تجزیه و تحلیل داده های حاصل، ابعاد مجرای جریان برای شرایط هیدرولیکی مختلف تعیین و روابطی برای پیشبینی این ابعاد ارائه و این روابط با نتایج سایر محققین مقایسه گردید. نتایج نشان داد که عرض مجرای جریان در کف و سطح با نسبت آبگیری رابطه مستقیم دارد.