سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
مرضیه مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

بررسی خصوصیات و رفتار جریانهای عبوری از رودخانه هایی که مقطع ثابتی ندارند ازپدیده های پیچیده ای است که وقت و هزینه زیادی را می طلبد در بررسی این پدیده ها از مدلهای فیزیکی و ریاضی یک بعدی دو بعدی و سه بعدی و تجربیات کارشناسان استفاده می گردد مطالعه و تحقیق موردی سد انحرافی جاییزان با استفاده از مطالعات میدانی و نرم افزار تخصصی FLOW3D برای درک و شناخت بهتر جریان در یان منطقه به منظور یافتن مکانهای بحرانی که ممکن است دچار رسوبگذاری و فرسایشگردند و یا سبب تخریب تاسیسات کاهش آبگیری کانالها و انباشته شدن آنها از رسوب شود پارامترهای مورد استفاده دراین روش توپوگرافی منطقه سرعت جریان لزجت، دما پارامترهای اغتشاش و غیره است که با توجه به آن اقدام به محاسبه پارامترهای مجهور که جریانهای گردابیمنظم و یا نامنظمی خطوط جریان انحراف خطوط جریان دامنه تغییرات سرعت طولی که همگی در رسوبگذاری و فرسایش نقش دارندو سپس اقدامات و راهکارهایی حفاظتی از قبیل اپی، دایکاهای ساحلی، لایروبی و غیره است می نماییم