سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی یاسی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

ارزیابی کارایی سرریز درپیچ یک آبراهه ازنظر یکنواختی توزیع جریان درعرض پیچ اهمیت دارد دراین مقاله نتایج حاصل ازاندازه گیری پروفیل سطح آب و سرعت جریان دربالا دست سرریز کرامپ دریک پیچ ۹۰درجه ارایه شده است ازمونهای تجربی برای استقرار سرریز دردو موقعیت پیچ ۳۰و۶۰درجه درسه شرایط مختلف جریان انجام شده است موقعیت مقطع کنترل بالا دست سرریز توزیع عرضی تراز سطح آب سرعت متوسط عمقی و دبی واحد عرض درهر آزمون بررسی و مقایسه گردیدهاست درنهایت مشکلات بهره برداری ازسرریز کرامپ درپیچ آبراهه بیان شده است.