سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شبیری – عضو مرکز تحقیقات مراقبت های مادروکودک استادیار گروهمامایی دانشگاه ع
منصور نظری – استادیار گروه انگلشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

حاملگی خارج رحمی یک بیماری عمومی در سراسر جهان است و فراوانی آن در کشورهای مختلف متفاوت می باشد این پژوهش با هدف بررسی الگوی تنظیم خانواده در مبتلایان به حاملگی خارج از رحمی در استان همدن در طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۸ انجام شده است در یک مطالعه توصیفی – مقطعی گذشته نگر ۵۲۱ بیمار با تشخیص حاملگی نابجا که در بیمارستانهای استان همدان بستری و درمان شده بودند مورد بررسی قرارگرفت اطلاعات مربوط از طریق پرسشنامه و پرونده های موجود در بایگانی بیمارستانها به دست آمد اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS/16 و آزمون آماری x2 مورد آنالیز قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان حاملگی خارج رحمی در گروه سنی ۳۴-۲۵ سال قرارداشت.