سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر صمدی – دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشگاه تهران
محمدهادی داودی – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهادکشاورزی تهران

چکیده:

انحراف ازشرایط تعادل دررژیم آب و رسوب دریک سیستم رودخانه آبرفتی پاسخ دینامیک رودخانه را درپی داشته تا مجددا تعادل درآن برقرارگردد یکی از دلایل اصلی جابجایی رودخانه ها دراثر فرسایش کناری است که هرساله سطح زیادی ازاراضی کشاورزی و نواحی مسکونی و تاسیسات ساحل یدرمعرض نابودی و تخریب قرارمیگیرد باتوجه به نرخ بالای تخریب سواحل رودخانه ها دراثرگسیختگی طاقی شکل و فقدان مطالعات کافی درخصوص این مکانیزم بعلت مشکلات موجود درمطالعات صحرایی دراین تحقیق یک نمونه طاق آویزان تشکیل شده از مصالح چسبنده رودخانه کردان بصورت ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است ازجمله نواوری های تحقیق حاضر بررسی الگوی تغییر شکل طاق آویزان با تصویربرداری متوالی بلوک خاک چسبنده و استفاده از روش سرعت سنجی تصویری ذرات برای شناخت روند جابجایی طاق آویزان قبل ازتخریب و نوع مکانیزم گسیختگی می باشد.