سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استاددانشگاه تربیت مدرس
پری سعیدی – دانشجویان دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
محبوبه کیانی هرچگانی –

چکیده:

فرسایش خاک یکی ازمهمترین مسائل زیست محیطی کشورهای درحال توسعه است برای کاهش این اثرات پدیده نیاز به اجرای برنامه های حفاظت خاک و کنترل رسوب می باشد که کسب اطلاعات از مقادیر رسوب معلق انتقالی از طریق رودخانه ها و درمقیاس های مکانی ضروری است این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی رسوب معلق درسه ایستگاه پل زمان خان قلعه شاهرخ و اسکندری ازحوزه آبخیز زاینده رود درفصل بهار انجام شد نتایج حاصل دلالت برروند مشابه الگوی تغییرات دردو ایستگاه قلعه شاهرخ و اسکندری واقع درقبل ازسد و روند متفاوت تغییرات درایستگاه پل زمان خان بعدازسد بود.