سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان خورسندی – کارشناس ارشد فیزی کدریا دانشگاه هرمزگان
احمد مقدم – ک ارشناس ارشد فیزی کدریا دانشگاه هرمزگان
احد افتخاراردبیلی – ک ارشناس ارشد فیزی کدریا دانشگاه هرمزگان
ایت اله رضایی – ک ارشناس ارشد فیزی کدریا دانشگاه هرمزگان

چکیده:

سنجش از راه دور امکان بررسی رشد فیتوپلانکتو نها در آ بهای سطح زمین را ب هوجود آورده و ب هواسطه توانایی مشاهده مکانی و زمانی وسیع در سراسر ک ره زمین، از طریق مطالعه داده های ماهواره م یتوان تغییرات اکوسیست مها و شرایط آب و هوایی را به طور همزمان بررسی ک رد و مورد مقایسه قرار داد با کمک بررسی تغییرات کلروفیل سطح آب م یتوان به الگوی تغییرات فیتوپلانکتو نها و بلوم های جلبکی و نیز تغییرات میزان بودجه ذخایر ماهیان پرداخت میزان کلروفیل به دمای سطح اب و میزا ن مواد مغذی وابسته است که آنها نیز به شدت تحت تاثیر شرایط اقلیمی هستند، برای بررسی میزان این تاثیرپذیری، تغییرات ماهیانه میزان کلروفیل سطح آب با میانگین میزان بارش، دمای هوا، دمای سطح آب و میزان گردوغبار در هر ماه برای ۱۲ سال۱۹۹۷-۲۰۰۸مورد مقایسه قرار گرفت و میزان همبستگی هر کدام بررسی گردید نتایج نشان م یدهند ک ه تغییرات دمای سطح آب بیشترین تاثیر را در میان دیگر شرایط محیطی بر میزان ک لروفیل داردهمچنین بررسی میزان کلروفیل در نقاط مختلف خلیج فارس نشان داد ک ه در مناطق شرقی و در سواحل ایران از تنگه هرمز تا استان بوشهر بیشترین مقدار ک لروفیل در زمستان رخ م یدهد اما در نقاط دیگر متفاوت می باشد. مقایسه فصل های بهار و زمستان برای دوره ۱۲ ساله افزایش میزان کلروفیل تا سال ۲۰۰۲ را نشان می دهد ک ه بعد از آن تا سال ۲۰۰۴ روند نزولی داشته و سپس تا سال ۲۰۰۸ صعودی بوده است.