سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سحر کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و م
سیده ساناز رمضانپور – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و
سعید نواب پور – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و
حسن سلطانلو – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و

چکیده:

عوامل مختلفی از جمله عوامل بیماریزای زنده و غیر زنده در محدود کردن تولید گندم نقش دارند، بیماری فوزاریومی سنبله یا اسکب (Fusarium head bligh) یکی از مهمترین بیماریهای گندم است. این بیماری نه تنها باعث کاهش معنیدار عملکرد میشود بلکه کیفیت دانه را هم تحت تاثیر قرار میدهد. داکسی نیوالنول (DON) یکی از مهمترین سمهای تولید شده توسط قارچ در دانه های آلوده میباشد که برای سلامت دام و انسان مضر میباشد. هدف از این بررسی، مطالعه الگوی بیان ژن اورنیتین دکربوکسیلاز نسبت به توکسین فوزاریوم میباشد . در این آزمایش از خوشههای آلوده به توکسین و غیر آلوده در دو رقم حساس فلات (Falat) و رقم مقاوم سومایتری (Sumai3) در بازه زمانی ۰، ۳، ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۷۲ ساعت و ۷ روز بعد از آلودگی، استخراج RNA انجام شد. پس از ساخت cDNA با استفاده از دستورالعمل شرکت فرمنتاز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن اورنیتین دکربوکسیلاز (ODC) ارزیابی سطح رونوشت با روش Real-Time PCR صورت گرفت. داده های حاصل در نرم افزارExcel تجزیه و تحلیل شد. افزایش بیان ژن اورنیتین دکربوکسیلاز در ساعات ۳، ۶، ۷۲ و ۷ روز پس از آلودگی در رقم فلات مشاهده شد و در رقم سومایتری کاهش بیان در تمامی موارد مشاهده شد که کمترین میزان بیان ژن در ۳۶ ساعت پس از آلودگی بود. نتایج نشان داد که بیان آنزیم اورنیتین دکربوکسیلاز یک واکنش سریع به توکسین DON است.