سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد حاجی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه زنجان
جواد مرادلو – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان
رضا تاری نژآد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

سدهای بتنی وزنی به لحاظ جنبه های اقتصادی ، فنی ، زیست محیطی ، اجتماعی و سیاسی جزو سازه های بسیار مهم می باشند. لذا لازم است جهت طراحی و کنترل پایداری از همه جوانب به دقت مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ایمنی این سازه ها به خصوص در شرایط بارگذاری شدید همانند زمین لرزه در مقیاسMCLموجب نگرانی عمده بوده و بررسی رفتار غیرخطی این سازه ها با احتساب اندرکنشهای مختلف با آب و پی نیازمند مطالعات بیشتری است. تاکنون مطالعات متعددی بر روی طراحی و کنترل پایداری سدهای بتنی وزنی بر اساس فرضیات مختلف صورت گرفته است. ماهیت و نحوه اعمال نیرو در رکوردهای میدان دور و نزدیک زلزله بر سازه ها متفاوت بوده و سازه های مختلف در برابر هریک از انواع رکوردهای مذکور رفتار متفاوتی دارند. یکی از مسائلی که کمتر در مورد سدهای بتنی وزنی بررسی شده است ، مسئله رفتار این گونه سدها در برابر زلزله های میدان نزدیک و میدان دور می باشد. در این مقاله ابتدا معیارهای مختلف تقسیم بندی زلزله های میدان نزدیک و دور مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این معیارها دو رکورد زمین لرزه میدان دور و نزدیک انتخاب گردیده اند. سد کوینا که تحت زمین لرزه سال ۱۹۶۷ مورد آسیب و ترک خوردگی قرار گرفت به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. رفتار غیرخطی سد کوینا تحت تاثیر رکوردهای انتخاب شده تحلیل شده است. در تحلیلها پی سد صلب فرض شده و اندرکنش دینامیکی سد و مخزن لحاظ شده است. رفتار غیر خطی بتن با دیدگاه ترک پخشی مدل شده است. در نهایت تفاوت الگوی خرابی و آسیب در هر دو تحلیل بررسی شده است