سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
مسعود مشهدی حسینعلی – استادیار دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

آنالیز ویژگیهای مکانی و زمانی الگوهای لرزهخیزی در مناطق فعال، سهم بسزایی در توصیف و تشخیص فیزیک حاکم بر سیستم گسل زمینلرزه و متعاقباً تعیین پیشنشانگری برای وقوع زمینلرزه- های بزرگ و مخرب دارد. منطقه البرز مرکزی در ایران از جمله لرزهخیزترین مناطق در این کشور به شمار میرود که تاکنون متحمل زمینلرزههای بیشماری بوده است. در این مقاله از روش Karhunen-Loeve (KLE) Expansion برای به دست آوردن مقادیر و بردارهای ویژه مجموعهای از توابع بولین، که بیانگر لرزهخیزی این ناحیه هستند، استفاده میشود. روش KLE قابلیتهای زیادی برای تعیین وجود همبستگی مکانی و زمانی بین فعالیتهای لرزهای مختلف دارا میباشد. به عنوان نمونه، این روش جهت تشخیص مد پیشگو برای زمینلرزه منجیل به کار گرفته شده است. با این وجود، بهبود این روش جهت تشخیص مد پیشگو برای زمینلرزه منجیل به کار گرفته شده است. با این وجود، بهبود این روش و به کارگیری تستهای آماری در آن جهت توسعه روشی کارآمد برای پیشبینی رخدادهای بزرگ به خوبی احساس میشود.