سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم فتاحی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
محمد باقر بهیار – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

الگوهای گردش جوی نقش اصلی را در رخداد پدیده های محیطی به خصوص در مناطق معتدله دارند و رخداد دوره های خشک و مرطوب در ارتباط با تکرار سیستمهای سینوپتیکی و تیپهای هوا می باشد دراین تحقیق ابتدا با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI خشکسالیهای وسیع و فراگیر استان شناسایی شده سپس با استفاده از روشهای PCA و خوشه بندی CA الگوهای گردش روزانه در مقیاس همدیدی مشخص گردید به منظور طبقه بندی تیپ های هوا میانگین روزانه مربوط به تراز ۵۰ هکتوپاسکال و فشار سطح دریا SLP طی دوره آماری ۲۰۰۶-۱۹۵۰ در تلاقی های ۲/۵ درجه از مجموعه داده های بازسازی شده NCEP استخراج شد دراین تحقیق از ارایه S و چرخش واریماکس برای شناسایی تیپهای هوا و برای طبقه بندی تیپ های هوای روزانه از روش خوشه بندی K-Means استفاده گردید. همه روزهابه هیجده گروه تقسیم بندی شدند که ارائه دهنده متناوبترین الگوهای گردش جوی در ناحیه مورد مطالعه می باشند.