سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل دحیماوی – کارشناسارشد آبیاری وزهکشی-سازمان آب و برق خوزستان
دلال مدحج – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد-
وحید چناری – دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

گروه یا تشکل آب بران بطورکلی به گروهی از کشاورزان اطلاق میشود که معمولا دریک واحد یا حوزه آبیاری بصورت یک گروه وتشکل رسمی اداره ومدیریت بخشهایی از شبکه آبیاری را بعهده دارند این گروه کشاورزان به نامهای گوناگونی ازقبیل گروه آب بران –سازمان آب بران اتحادیه آبیاری نامیده میشود .هدف اصلی ازایجاد تشکلهای آب بران آن P ست که ازطریق یک فرآیند مشارکتی که درآن کشاورزان درتصمیم گیریهای مدیریتی مربوط به آب آبیاری اراضی نقش اساسی را ایفا میکنند ازآب موجود ودردسترس استفاده بهینه بعمل آید به این فرآیند مشارکتی اغلب مدیریت مشارکتی آبیاری اطلاق میشود . دردهه ۱۹۸۰ موضوع مشارکت زارعین درشبکه های آبیاری دولتی به موضوع انتقال قدرت مدیریت به تشکلهای مصرف کنندگان آب تغییر پیدا کرد که این انتقال قدرت مدیریت آبیاری یک حرکت جهانی است .انتقال مدیریت آبیاری را میتوان به صورت کاهش نقش دولت ودرعوض توسعه نقش مصرف کنندگان آب در امرمدیریت آبیاری تعریف کرد قبل از اینکه انتظار داشته باشیم که انتقال مدیریت آبیاری تحقق یابد چه شرایط فنی –اقتصادی ، اجتماعی وآموزشی خاصی بایدحاکم شود استفاده از تجارب جهانی درامر واگذاری مدیریت آبیاری به کشاورزان دراین زمینه برای برنامه ریزان ومدیران دولتی شبکه های بهره برداری آبیاری ونمایندگان کشاورزان بسیارسودمند میباشد