سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضایی پژند – استاددانشکده مهندسیعمران دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد شهابیان مقدم – دانشیار دانشکده مهندس یعمران دانشگاه فردوسی مشهد
فریبا حسن زاده توکلی – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین مقاله ضمن بررسی رابطه های موجود برای بازشدگی دهانه نوک ترک در تیرهای بتنی و همچنین بررسی مطالعه های آزمایشگاهی از مدل قابلیت اطمینان و تحلیل احتمال اندیشانه برای مقایسه رابطه ها بهره جویی شده است برای این کار نسبت پواسون ضریب کشسانی و ضیرب های مومسانی بصورت متغیر تصادفی درنظر گرفته می شوند و سپس به روش مونت کارلو و بصورت نرمال لگ نرمال، و یکنواخت در ضریبهای پراکندگی ۵ ، ۱۰ و ۲۰ درصد تولید می گردند با استفاده از متغیرهای تولید شده بازشدگی دهانه نوک ترک محاسبه می شوند می توان نتیجه گرفت که توزیع لگ نرمال نسبت به سایر مدلها ازدقت مناسب تری در تخمین بازشدگی نوک ترک برخوردار می باشد مدل مذکور به ویژه در ضریب های پراکندگی بالا دارای پاسخ های دقیق تری نسبت به سایر توزیع های احتمالاتی می باشد.