سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسترن جلیلیان – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
محمدرضا رحیمی نژاد – استاددانشگاه اصفهان

چکیده:

جنس Vicia ماشک یکی از جنسهای مهم از خانواده ی Fabaceae شامل ۱۵۰تا۲۱۰ گونه درجهان می باشد گونه های مختلف این جنس اساسا دراروپا اسیا شمال امریکا پراکنده شدها ند گونه های مختلف این جنس بصورت مختلف از جمله تعلیف علوفه خشک سیلو وهمچنین به عنوان کود سبز استفاده میگردند دراین تحقیق انتشار جغرافیایی جنس Vicia درایران مورد بحث قرارمیگیرد درمجموع تعداد ۴۶ تاکسون ازجنس Viciaدرایران تشخیص داده میشود که ۴گونه آن انحصاری ایران است تعدادگونه ها درنواحی رویشی شناخته شده درایران شامل نواحی اروپایی سیبریایی ایرانی تورانی و صحرایی سندی و حوزه های شناخته شده درایران شامل حوزه های خزیری ۱۸تاکسنون اذربایجانی ۱۸تاکسون شمال خراسانی ۹تاکسون کردستانی زاگرسی ۲۶تاکسون مرکز ایرانی ۱۶تاکسون فارسی کرمانی ۵تاکسون شمال بلوچستانی ۳تاکسون و نوبیای سندی ۶تاکسون مشخص میگردد.