سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصوره سدهی اصفهانی – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات الکتروفورز پروتئین های سرم در موشهای سوری می باشد که به مدت ۶ ماه در ۶ گروه ۱۲ تائی (۶عدد نر و ۶ عدد ماده) با غذاهای گرم شده در مایکروویو تغذیه شده اند. گروههای مربوطه عبارتند از E, D, C, B, A و F که گروه های B, A و C به ترتیب غذاهای گرم شده در مایکروویو در مدت زمان یک دقیقه و در قدرت های ۸۰و ۱۰۰ , ۴۰ را مصرف کرده اند و گروه D و E که علاوه بر مصرف غذاهای گرم شده در مدت یک دقیقه در مایکروویو با قدرت ۱۰۰ و ۴۰ درصد دستگاه، روزانه به مدت یک دقیقه نیز در مجاور دستگاه قرار گرفته اند. و گروه F به عنوان شاهد غذای معمولی مصرف کرده و روزانه در مقابل دستگاه هم قرار نگرفته اند. در طول طرح مطالعات کلینیکی و وزنی بر روی گروههای آزمایی به عمل آمد و در پایان دوره نیز از موشها خون گیری و پس از تهیه سرم و تعیین الکترو فورز پروتئین ها و بررسی آماری نتایج حاصله، گروههای آزمایشی با یکدیگر و با گروه شاهد مقایسه گردیدند. طبق مطالعات انجام شده تغییرات در فاکتور β۲ ۰/۰۴۷ و در فاکتور α۱ ۰/۰۳۶ و در فاکتور آلبومین تا ۰/۰۱۱ و در فاکتور ۰/۰۶۰γ معنی دار بوده است که بیشترین تغییرات مربوط به گروه های B, A و D می باشد.