سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه بقایی راوری – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطهره دادگری نژاد – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالعه بازدارندگی دوشیف باز بانامهای bis-(2-hydroxy-3-methoxy)-1,6-diaminohexane salicyladimine و bis-(2-hydroxy)-1,6-diaminohexane salicyladimine برروی فولاد کربنی دراسید کلرئیدریک یک مولاربااستفاده از روشهای الکتروشیمیایی (تست غوطه وری ، AC امپدانس و پلاریزاسیون تافل)انجام شد. نتایج بدست آمده ازمنحنیهای نایکوئیست نشان می دهد که افزایش غلظت این دو شیف باز باعث افزایش مقاومت انتقال باروکاهش ظرفیت لایه دوگانه ودرنتیحه باعث افزایش راندمان حفاظت آنهابرای فولاد کم آلیلژی دراسید کلرئیدریک یک مولار شده است. نتایج بدست آمده از تستهای غوطه وری و پلاریزاسیون تافل هم نشان می دهند که افزایش غلظت شیف بازها باعث افزایش راندمان حفاظت شده است و این دوشیف بازممانعت کننده های مناسبی برای فولاد کم آلیاژی دراسید کلرئیدریک یک مولار هستندو هر دو ماده از نوع ممانعت کننده های آندی می باشند و به صورت جذب شیمیایی برروی سطح فولاد مانع از خوردگی آن می شوند و هردو شیف باز از جذب ایزوترم لانگمیر پیروی می کنند