سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
فاطمه بقایی راوری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطهره دادگری نژاد – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

میزان خوردگی فولاد کم آلیاژی کرم دار در اسید سولفوریک نیم مولار و میزان بازدارندگی پروپارگیل الکل بر روی آن به کمک روشهای الکتروشیمیایی (پلاریزاسیون DC و امپدانس AC) بررسی و با هم مقایسه شد. منحنی تایکوئیست مربوط به فولاد کم آلیاژی کرم دار در اسید سولفوریک نیم مولار دارای یک حلقه بزرگ ظرفیتی در فرکانسهای بالا و یک حلقه القایی کوچک در فرکانسهای پایین می باشد. با اضافه شدن پروپارگیل الکل به آن منحنی ها تایکوئیست تقریباً به صورت یک نیم دایره بزرگ از فرکانسهای بالا تا پایین می باشد و نشان دهنده این است که فرآیند خوردگی در حضور و غیارب پروپارگیل الکل یکسان نیست و اضافه شدن آن به اسید سولفوریک نیم مولار باعث کاهش خوردگی فولاد کم آلیاژی کرم دار شده است. افزایش غلظت پروپارگیل الکل باعث افزایش درصد بازدارندگی شده است. نتایج پلاریزاسیون DC و امپدانس AC با هم همخوانی دارند و همچنین مشخص شد که پروپارگیل الکل از نوع ممانعت کننده های مختلط (آندی و کاتدی) می باشد و جذب پروپارگیل الکل بر روی سطح فولاد کم آلیاژی کرم دار در اسید سولفوریک نیم مولار از جذب ایزوترم لانگمیر پیروی می کند و انرژی آزاد جذب آن برابر (۲۰/۴۶Kj mol(-1- است.