سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژاد – هیات علمی بخش متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بقایی راوری –
علی معظم پور – دانشجوی کارشناسی بخش متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالعه بازدارندگی امینو فنل برروی فولاد کربنی دراسید سولفوریک نیم مولاربااستفاده از روشهای الکتروشیمیاییACامپدانس وDC پلاریزاسیون )و روش گراویمتری انجام شد. نتایج بدست آمده ازمنحنیهای نایکوئیست نشان می دهد که افزایش غلظت این ممانعت کننده باعث افزایش مقاومت انتقال بارRct)وکاهش ظرفیت لایه دوگانهCdl) ودرنتیحه باعث افزایش راندمان حفاظت برای فولاد کم آلیاژی دراسید سولفوریک نیم مولار شده است. نتایج بدست آمده از تستهای غوطه وری و پلاریزاسیون تافل هم نشان می دهند که افزایش غلظت ممانعت کننده باعث افزایش راندمان حفاظت شده است و این ممانعت کننده برای فولاد کم آلیاژی دراسید سولفوریک نیم مولارمناسب می باشد.این ممانعت کننده از نوع ممانعت کننده های مختلط می باشد و به صورت جذب فیزیکی برروی سطح فولاد مانع از خوردگی آن می شود و ضمنا از ایزوترم جذب لانگمیر پیروی می کند.مورفولوژی سطح قبل و بعد از خوردگی در محیط خورنده درغیاب ممانعت کننده و همچنین در غلظت بهینه ممانعت کننده با میکروسکوپ الکترونی بررسی شد.